پیام رخشنده بلوری به کارزار زنان

رفقا و دوستان فعال در كارزار مبارزه با خشونت دولتى، اجتماعى و خانگى بر زنان در ايران

اقدام شما در جهت سازمان دادن راهپيمايى سه روزه كارى به موقع و بسيار ضروري‌ست و من از آن حمايت مي‌كنم.

مبارزات چهل ساله زنان ايران، تحت حاكميت حكومت دين و سرمايه با مبارزات كارگران و زحمتكشان و ساير اقشار تحت ستم و استثمار، همچون رود خروشانى متحد، كل حاكميت را نشانه گرفته‌است. در اين ميانه آلترناتيوهاى اصلاح‌طلب، طرفداران سلطنت و ساير نيروهاى متوهم به امپرياليسم جهانى در تدارك سازماندهى و به انحراف بردن مبارزات توده‌اى هستند.

زنان و كارگران آگاه، اما ديگر حاضر نيستند بار ديگر ريسك كرده و به وعده‌هاى رفرميستى تن بدهند، زنان در مبارزات خود خصوصا در يك‌سال اخير نقش فعال و پيشرو ايفا كرده و خود به ميدان آمده و براى رسيدن به مطالبات خود به اين واقعيت كه با اتكا و اعتماد به خود و هم‌سرنوشتان خود رها مي‌شوند- رسيده‌اند.

همه آزادي‌خواهان و برابرى‌طلبان را به پشتيبانى از اين كارزار سه‌روزه فرا مي‌خوانم. دست‌تان را به گرمى مي‌فشارم و براى مبارزات مشتركمان آرزوى پيروزى دارم.

رخشنده بلورى

فوریه 2019