پیام «کمیته هشت مارس ۲۰۱۹ ونکوور» به کارزار زنان

به کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

ما فعالین کمیته هشت مارس در ونکوور از راه‌پیمایی سه روزه کارزار شما پشتیبانی می‌کنیم.

ما این کارزار را در جهت مبارزه با فرودستی زنان از سویی و تقویت مبارزات زنان بر علیه رژیم سرمایه‌داری ایران از سوی دیگر، ارزیابی می‌کنیم و بر این باور هستیم که کل حاکمیت جمهوری اسلامی به مثابه مانعی عظیم در راه رهایی زنان ایران، مظهر و نماد همه گونه خشونت و تبعیض بر زنان ایران است و هر صدایی که در چارچوب آزادی‌خواهی و برابری و عدالت اجتماعی در مقابل آن ایستادگی کند، توان‌مان را در سرنگونی چنین رژیمی تقویت می‌بخشد.

ما خود را بخشی از این کارزار و آن‌را صدای خود می‌دانیم و با درودهای فراوان بر شما هم‌رزمان‌مان، از این حرکت پشتیبانی می‌کنیم.

کمیته هشت مارس ۲۰۱۹ – ونکوور

کمیته ۸ مارس ونکوور، برنامه امسال روز زن در ونکور را در همبستگی با راه‌پیمایی سه‌روزه کارزار زنان برگزار خواهد کرد.

زنده باد همبستگی جنبش زنان