پیام جمعی از کمونیست‌های انقلابی افغانستان به کارزار زنان