پیام زنان فعال در بنیاد ایران تریبونال به کارزار زنان

پیام زنان فعال در بنیاد ایران تریبونال به راه‌پیمائی کارزار زنان

چهل سال پیش، در ١٧ اسفند ١۳۵٧، ٨ مارس روز جهانی زن، هزاران زن ایرانی در اعتراض به اجباری شدن حجاب و هم‌چنین سایر محدودیت‌های اجتماعی برای زنان، به مدت پنج روز به خیابان‌های تهران آمدند. این روزها از مهمترین روزهای تاریخ جنبش زنان و مبارزات زنان در ایران علیه هرگونه ستم جنسیتی و نابرابری محسوب می‌شود. این روزها، از این روی نیز مهم است که زنان با آمدن به خیابان‌های تهران، فتوای خمینی در باره حجاب را به چالش کشیدند و یکی از حوادث سرنوشت ساز انقلاب پنجاه‌وهفت را در تاریخ مبارزات زنان ایران به ثبت رساندند.

یادآوری این بخش از مبارزات زنان ایران و تاکید برآن و تداوم آن در اشکال دیگر مبارزاتی از جمله راه‌پیمائی سه روزه کارزار زنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مبارزه زنان در ایران برای احقاق حقوق انسانی و اجتماعی‌شان، به بیش از صد سال می‌رسد که از انقلاب مشروطه آغاز شده و با انقلاب پنجاه‌‌وهفت در ابعاد وسیع‌تری اما به طور پراکنده ادامه یافته است. پراکندگی در صفوف زنان رادیکال، مانع از آن شد که این بخش از جنبش زنان ایران یکپارچه و متحد، بر روند روبه رشد مبارزات زنان در ایران، نقش تعیین کننده داشته باشد. با اینحال، جنبش زنان در تمامیت آن، دارای تجارب و دستاوردهایی است که نشان دهنده رشد این جنبش در عرصه‌ی مبارزاتی زنان ایران است.

ما زنان فعال در بنیاد ایران تریبونال، ضمن حمایت از راه‌پیمائی سه روزه کارزار زنان، این رشد یافتگی را به عموم زنان مبارز ایرانی که دل در گرو برابری زنان در تمامی عرصه‌های جنسیتی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند و از این منظر قوانین شریعت و نظام نابرابرسیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران را به چالش کشیده‌اند،  تبریک می‌گوئیم.

٨ مارس روز جهانی زن بر تمامی زنان مبارز و ستمدیده مبارک باد.

زنان فعال در بنیاد ایران تریبونال

۲۱ فوریه ٢٠١٩- ۲ اسفند ١۳٩٧