پیام کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند به کارزار زنان