پیام کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند به کارزار زنان

پیام کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند به کارزار سه روزه زنان

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن علیه خشنونت بر زنان.

بدون حضور زنان هیچ انقلابی به پیروزی نمی‌رسد.

اكنون كه حاكميت چهل ساله رژيم زن‌ستيز اسلامى، شرايطى اسفبارتر از هميشه را بر زنان در ايران تحميل كرده، تلاش براى رهايى فردى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى واقعى براى زنان به عنوان نيمى از بدنه جامعه، بخش عمده‌اى از آرمان‌هاى انسانى با هدف سوسياليستى را دربرمي‌گيرد. در همین رابطه، ما کمیته حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران در هلند، ضمن حمایت از راهپیمائی سه روزه شما، رفقای کارزار، هر تلاش انقلابی برای رساندن صدای اعتراضی حق‌طلبانه زنان به گوش جهان در هشت مارس، روز جهانی زن را ارزش می‌گذاریم.

موفقیت را برایتان آرزومندیم.

رژیم زن‌ستیز در ایران نابود باید گردد

پیروز باد اتحاد و همبستگی نیروهای انقلابی، سوسیالیست و کمونیست!

کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند

آمستردام -هلند

فوریه سال ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷)  

تماس: Kargar.nl@gmail.com