بیانیه سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) برای کارزار زنان