پیام نجیبه صالح‌زاده و محمود صالحی از فعالین جنبش کارگری- سقّز/ایران به کارزار زنان

سازمان‌دهندگان کارزار مبارزه برعلیه خشونت زنان.

درودهای گرم ما را پذیرا باشید.

عزیزان:

یکـی از مشکلات غیرقابـل انکار امروز در نظام گندیده سرمایه‌داری، خشـونت علیـه زنـان در سراسر جهان اسـت. بدرفتـاری بـا زنـان در عرصه‌های مختلف، در سراسـر جهـان سلامت روحـی و جسـمی زنان را بـه مخاطـره انداخته است. این خشـونت‌ها علیـه زنـان در خانـواده و اجتمـاع، سـبب تشـویش، حـس حقـارت و در نهایـت خودکشـی تعدادی از زنان می‌گـردد. ایـن رخـدادها ی ناگـوار در همه کشورها جهان دیده شده است.

برای مقابله با این خشونت‌ها نیاز به مبارزه پیگیر زنان در تمام عرصه‌های زندگی و کار است. زنان مبارز همراه مردان برابری‌طلب باید با تمام توان در مقابل این همه خشونت که ما در طول روز آن را در اطراف خود مشاهده می‌کنیم، مبارزه کنند و یک لحظه دست روی دست نگذارند. خشونت علیه زنان با شعار و نوشتن مقاله‌های طولانی از بین نخواهد رفت. بلکه برای از بین بردن هرگونه خشونت در نظام سرمایه‌داری علیه زنان باید مبارزه کرد. این مبارزه بدون حضور گسترده زنان امکان‌پذیز نیست.

برگزارکنندگان کارزار خشونت بر علیه زنان.

ما دوست داشتیم در آن روزهای معیّن و مشخص (6، 7 و 8 مارس مصادف با روز جهانی زن) در کنار شماها راهپیمایی می‌کردیم و حضوری علیه هرگونه خشونت صدای اعتراض خود را بلند می‌کردیم.

در هر صورت ما ضمن حمایت از کارزار علیه خشونت، از همه زنان جهان می‌خواهیم تا در مقابل خشونت علیه زنان در هر کجای جهان که هستند، سکوت نکنند و در طول سال با آن پدیده شوم مبارزه کنند.

با احترام

نجیبه صالح‌زاده و محمود صالحی

سقّز- ایران

ششم اسفند 1397