پیام گولاله مروتی از نروژ به کارزار زنان

کمیته روز جهانی زن در Kongsvinger نروژ، از تلاشهای زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق برابر، حق آزادی بیان و نیز آزادی مذهبی به طور قاطع حمایت می‌کند. ما معتقدیم هیچ زنی به خاطر جنسیت اش نباید تحت هیچ شرایطی محدود گردد.

با درودهای متحدانه

گولاله مروتی

فوریه 2019

اصل پیام به زبان انگلیسی

The International Women’s Day committee in Kongsvinger, Norway fully supports the efforts to ensure equal rights to Iranian women and their rights to freedom of speech and of religious freedom. We believe no woman under any circumstances should be limited because of their gender.
with solidarity greeting

Golale Morvati

February 2019

اعلام همبستگی کمیته هشت مارس زنان نروژ در شهر کونگسوینگر