پیام فراست صالحی، فعال سیاسی و فعال زنان به کارزار زنان