گفتگوی فریبا امیرخیزی و داریوش ارجمندی پیرامون کارزار سه روزه