روزشمار خیزش زنان در زمستان ۵۷- ۱۱ اسفند- ۲ مارس ۱۹۷۹

♦ آموختن از درس‌های تاریخی ضرورتی است خصوصا برای زنان که ستمی هزاران ساله و به وسعت جهان را تجربه کرده و می‌کنند…

جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۵۷- ۲ مارس ۱۹۷۹

– آیت‌الله خمینی در دیدار با علما و طلاب علوم دینی از آنها خواست که در همه امور دخالت کنند. آیت‌الله خمینی در دیدار با علما و طلاب علوم دینی گفت: «تفرقه باعث نفوذ دشمن خواهد شد… اگر این بار دشمنان بر کشور غلبه کنند… از روحانی و قشر منورالفکر کسی باقی نخواهد ماند… شما باید در همه‌ی امور دخالت کنید. شما پاسداران اسلام هستید و باید اسلام را پاسداری کنید» کیهان، ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

از کتاب خیزش زنان ایران در اسفند ۱۳۵۷

به کوشش مهناز متین و ناصر مهاجر