پیام سهیلا قادری و عزیز ماملی به کارزار زنان

دوستان عزیز

در چهلمین سالگرد خیزش و جهش زنان ایران علیه حجاب اجباری با شما هم‌نوا و هم‌آوا می‌شویم و خشونت‌های دولتی، سیاست‌ها، روش‌ها و کردارهای ضد زنان را در جمهوری اسلامی ایران به شدت محکوم می‌کنیم.

مبارزه برای تامین آزادی و برابری حقوق زنان در رژیم سرکوبگر و زن‌سیتز جمهوری اسلامی با مبارزه برای رهایی از فرهنگ پدر/مردسالارانه و جدایی دین از دولت در سراسر جهان هماهنگ است و باید گفت که این کارزار جهان‌شمول است و ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد.

اکنون که مردم ایران برای در هم‌پیچیدن طومار رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی به مبارزات خود ادامه می‌دهند و زنان و مردان مبارز با شدیدترین آزارها و شکنجه‌ها روبرو هستند مساله حقوق زنان در آینده ایران و در فردای گذار از جمهوری اسلامی یکی از معضلات جامعه را تشکیل می‌دهد و باید در صدر همه برنامه‌های سازمان‌های مترقی و دمکراتیک قرار داشته باشد.

ما به مبارزات و تلاش‌های بی‌وقفه شما برای رهایی زنان ایران و بنیاد نهادن جامعه‌ای دمکراتیک نهایت ارج می‌نهیم و پیروزیتان را در این راه صمیمانه آرزومندیم.

سهیلا قادری

عزیز ماملی

پاریس، اول مارس ۲۰۱۹