گوشه‌هایی از فعالیت‌های تبلیغی و میدانی فعالین کارزار در بلژیک