پیام جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) به کارزار زنان

تا زن آزاد نگردد، جامعه آزاد نمی‌گردد

جامعه ایران از زمانی که خود را شناخته همواره تحت استبداد و سرکوب شدید قرار داشته، استبداد و خفقان، جامعه ایران را از توسعه و پیشرفت بازداشته و در این میان هر زمان زنان بودند که نتایج فشار و ترور ناشی از قدرت‌طلبی را تحمل کرده‌اند و از زمانی که به تبعیض نسبت به حقوق خود آگاه شده‌اند مبارزات آنان آغاز شده است. جنبش زنان در تمامی‌دنیا صرف‌نظر از هدف و انگیزه هر زمان به عنوان خطری علیه موجودیت حکومت و قدرت قلمداد شده است. جنبش زنان در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با نگاهی به تاریخ ایران خواهیم دید زنان در تمامی‌جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی حضوری فعال داشته‌اند، تجارب نشان می‌دهد اگر مسئله زنان به عنوان یک مسئله اصلی در راس اهداف انقلاب و جنبشها قرار نگیرد، شکست آن حتمی‌خواهد بود. انقلابهای سوسیالیستی بدون عنصر مبارزه برای رهایی زنان اصولا به اهداف خود نخواهد رسید.

جنبش زنان می‌تواند به جریانی تعیین‌کننده در صحنه سیاسی جامعه گردد چرا که آزادی و رهایی زنان از قید و بند جوامع سنتی در واقع رهایی انسان‌ها از سلطه طبقاتی است. در این بین نبایست نقش اتحاد زنان را در دست‌یابی به آزادی نادیده انگاشت. یکی از موانع اصلی بر سر راه همبستگی زنان، عدم شناخت منافع جمعی است. اگر سازمان‌ها و نهادهای مستقل زنان، مشکلات و مسائل تمامی ‌زنان را سوای تفاوت‌های فرهنگی، دینی، مذهبی و نژادی را در دستور برنامه‌های خود قرار دهند می‌توان به موفقیت و کسب دستاوردهای آنان امیدوار بود. ما همچون جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان (kjar) هشت مارس را به تمامی‌زنان آزادیخواه و دموکراسی طلب تبریک گفته وگام كارزار مبارزه با خشونت دولتى، اجتماعى و خانگى بر زنان در ايران را مهم و پژواکی برای اتحاد و همبستگی تمامی‌ زنان با باورمندی‌های متفاوت می‌بینیم و براین باوریم تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نمی‌گردد.

زن، زندگی، آزادی(ژن، ژیان، ئازادی)

پیروز باد اتحاد و همبستگی نیروهای انقلابی

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار)