پیام جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) به کارزار زنان