برنامه شب همبستگی «جشن روزجهانی مبارزات زنان» در بروکسل/بلژیک