پیام تشکل سراسری «پیلاو فادیمه را هرگز فراموش نکنید» به کارزار زنان