پیام مینو جلالی، از زنان حاضر در خیزش اسفند ۵۷، به کارزار زنان