پیام لاوژه جوادی، فعال سیاسی کمونیست و فعال جنبش برابری‌طلبی زنان در کردستان عراق به کارزار زنان