پیام یلدا از همراهان کارزار زنان در ایران

این روزها همراه با انتشار روزشمار زمستان پنجاه و هفت از صفحه‌ی کارزار، بیشتر متوجه ترتیب وقایع در اون سال‌ها شدم و این‌که زنان با چه سرعتی متوجه‌ نابسامانی و ارتجاعی بودن قدرتی که بر سر کار آمده شدند و عکس‌العمل نشان دادند؛ و با چه ستم آشکار، قدرتمند و قانونی یک به یک از صحنه‌های اجتماعی که تا اون روز شرکت داشتند و برای به دست آوردن همان میزان مشارکت تلاش کرده بودند هم حذف شدند.

امسال در چهلمین سالگرد آن روزها با نفرتی آشکار از عقب‌گردی این چنین با آن‌که فیزیکی نمی‌توانم در راهپیمایی سه روزه کارزار شرکت کنم قلبا در کنار شما خواهم بود.

یلدا از همراهان کارزار در ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۷