پیام کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین به مناسبت هشت مارس و حمایت از کارزار