پیام کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین به مناسبت هشت مارس و حمایت از کارزار

٨ مارس، روز جهانی زن و مبارزات زنان علیه هرگونه نابرابری و تبعیض جنسیتی گرامی باد!

زنان مبارز، انسان های آزاده و برابری طلب!

چهار دهه از مبارزه زنان ایرانعلیه  رژیم به غایت ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی، می گذرد. زنان در ایران از نخستین گروه های اجتماعی بودند که در مقابل حجاب اجباری،  قوانین زن ستیز، اخراج و ممنوعیت از کار و تحصیل ، جداسازی جنسیتی و قوانین زن ستیزانه در عرضه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خصوصی ایستادند. اولین جرقه این مبارزه در اسفند ٥٧ با تظاهرات سراسری زنان ایران علیه سیاست های ارتجاعی حکومت اسلامی در سلب حق آزادی پوشش زده شد که علیرغم  تهاجم سازماندهی شده گروه های حزب اللهی و ارازل و اوباش توسط حاکمین جدید ، شش روز در خیابان های سراسر کشورادامه یافت تا جائیکه حاکمیت و در راس آن خمینی را مجبور به تکذیب و پس گرفتن گفته هایشان نمود.

در طول چهار دهه مبارزه برای آزادی و علیه نابرابری و تبعیض های جنسیتی هزاران زن اعدام و به قتل رسیدند. و مورد شکنجه وآزار و تعرض وحشیانه و غیرانسانی قرارگرفتند. اما اعدام ، زندان و شکنجه وسایر اقدامات سرکوبگرانه و زن ستیزانه جمهوری اسلامی قادر نشد که عزم و اراده راسخ زنان را در تلاش و مبارزه برای تحقق مطالبات برابری طلبانه خود در هم شکند. زنان همچنان به اشکال مختلف برای بدست آوردن حقوق خویش علیه قوانین ارتجاعی و زن ستیز چون حجاب اجباری وتفکیک جنسیتی ، و سایر قوانین ارتجاعی اسلامی و.در دفاع ازسایر مطالبات خود در سایر جنبش های اجتماعی. مبارزه میکنند.

با خیزش دیماه 96 مبارزات زنان علیه حجاب اجباری به عنوان سمبل سرکوب و کنترل بر بدن زنان موجب اعتراضات وسیع دربسیاری از شهرهای ایران شد و با مبارزه فرودستان جامعه علیه فساد و گرانی، ابعاد تازه ای بخود گرفت. حرکت نمادین دختران خیابان انقلاب بر روی صندوق های پستتی اکنون به سمبل مبارزه زنان در بسیاری از کشورهای جهان مبدل شده است. اگر جه حرکت شجاعانه زنان علیه حجاب اجباری با حمله همه جانبه رژیم روبرو گردید. اما ادامه دارد زنان ایران دیگر اجازه نمی دهند که نیروهای ارتجاعی با استفاده ابزاری از مبارزات آنان به  قدرت بخزند.

مردم ایران امروز به تجربه دریافته اند و در اعتراضات دی ماه ٩۶ بکرات اعلام نمودند که نفی موجودیت کلیت حکومت مذهبی پیش شرط دست یابی به مطالبات عادلانه آنان است . در این حکومت ، با هر جناح و دسته ای که باشد، محال است که زنان بتوانند به رهائی و برابری دست یابند. این دستاورد مبارزات زنان ایران از انقلاب مشروطه و نیز تجربه ۴۰ ساله مبارزه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است.

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

Kupg_iran@yahoo.de

۵ مارس ۲۰۱٩