پیام جمیله ندایی، از زنان حاضر در خیزش اسفند ۵۷، به کارزار زنان

سلام بر زنان مبارز ایران! سلام بر مبارزان کارزار زنان ایران علیه خشونت قانونی بر زنان!

چهل سال پیش در روزهای بهار آزادی ایران از استبداد سلطنتی، در گردهم‌آیی‌ها و تدارکات بسیاری برای رسیدن به آزادی و برابری، عدالت اجتماعی، و حکومت قانون حضور داشته‌ام. مفتخر و سربلندم در میان زنانی بودم که هزاران هزار در مقابل تحكم دين و پدرسالاران قدرت‌های سیاسی، محکم ایستادند و ایستاده‌اند و با صدای بلند می‌گویند: نه!

روزهای شورش بعد از اولین زمزمه‌های اسلام سیاسی، ما زنان در خیابان در شعارهایمان اولین حرکت برای آزادی را سر دادیم.

شعار «آزادی نه شرقی، نه غربی، جهانی‌ست» از زبان ما، در مقابل «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» شنیده شد.

شعار « ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم» تحليل ما از اسلام سیاسی بود که تاخت‌كنان نه تنها عليه ما زنان ایران و زنان جهان، بلکه همه فجایعی بود که بعد از به قدرت رسیدن اسلام سیاسی در ایران، همه خاورمیانه و همه جهان را فرا گرفت.

شعار «لحظه به لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا آزادی» پیام ما نه فقط به زنان، به زنان و مردانی بود که از انقلاب مشروطیت تا امروز جانشان را برای آزادی بیان و عقیده در ایران از دست داده‌اند.

در گردهم‌آیی‌های بعداز تظاهرات در سالن‌های فردوسی دانشکده ادبیات و سالن پلی‌تکنیک و سالن‌های دیگر وقتی نمایندگان سازمان‌های سیاسی در تریبون از باید و رهنمودهای سیاسی علیه امپریالیسم، میکرفون از دست هم می‌قاپیدند، ما زنان با شعار «باید، نباید، باید، نباید» به خمینی و یارانش پیام می‌دادیم «ما از پای نخواهیم نشست» حرکت سیاسی ما زنان در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران، جهان را متوجه ساخت.

در فرانسه ، اتحادیه بین المللی زنان با حضور سیمون دوبوار در جلسه بزرگی با حضور زنان و خبرنگاران زن هیئتی هیجده نفره از خبرنگاران و مبارزین جنبش زنان برای همبسنگی با جنبش مستقل زنان ایران علیه حجاب اجباری، به ایران فرستادند.

از طرف فمینیستهای نیویورک، کیت میلت فمینیست چپ انقلابی به ایران آمد. مبارزه ما زنان ایران علیه حجاب اجباری چند روز خبر اول روزنامه‌های ایران و جهان شد. هنوز از گوشه و کنار، اسناد این حرکت انقلابی هر روز، در گوشه‌یی از جهان، منتشر می‌شود. اما هنوز عکس‌ها و فیلمهای آن روزها در ایران انتشار عمومی نیافته است.

سرکوب قانونی زنان و بعد مطبوعات و بعد احزاب مخالف حکومت اسلام سیاسی بعد از چهل سال پایان نیافته است.

نسل دوم و نسل سوم از راه می‌رسد. سه روز کارزار خشونت به زنان در شهرهای اروپا و امریکا نشان از لشگر عظیم مبارزان عليه زور و ستم قانونی در ایران است. ما با مشت گره کرده هنوز در خیابانیم و فریاد می‌زنیم، نه. مبارزه ادامه دارد.

جميله ندایی

چهارم مارس ۲۰۱۹ پاریس۔

عکس از حضور من در تظاهرات عظیم زنان. اسفند ۱۳۵۷. تهران. من پلاکارد «بی‌حجاب و باحجاب عليه شاه. بی‌حجاب و باحجاب آزادی را پاس داریم»