پیام روند سوسیالیستی کومه‌له به کارزار زنان

رفقا! دوستان شرکت‌کننده!

با درودهای گرم به شما عزیزان، اقدام انقلابی شما در بزرگداشت چهلمین سالگرد راهپیمایی بزرگ و چندین روزه زنان ایران در اعتراض به سخنان خمینی و اجباری کردن حجاب اسلامی در سال ۵۷، اقدامی بسیار بجا و قابل پشتیبانی است. زنان برابری طلب و سکولار ایرانی همواره و در طول چهل سال گذشته، از مبارزه پیگیرانه در راه رسیدن به حقوق پایمال شده خود ، باز نایستاده و به شیوه‌های گوناگون این جنبش حق‌طلبانه را به پیش برده‌اند. اقدام کنونی شما در حمایت از مبارزات زنان ایران در داخل کشور، حرکتی اثربخش در پیوند مبارزه زنان داخل و خارج از ایران و در تقویت پایداری آنان در مقابل سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی می‌باشد.

ما ضمن حمایت از اقدام پیشتازانه و نمادین شما در رساندن صدای زنان ستمدیده و تحت فشار داخل کشور، دست یک‌یک‌تان را به گرمی می‌فشاریم و آرزوی موفقیت برایتان داریم.

 روند سوسیالیستی کومه‌له

۴ مارس ۲۰۱۹