پیام مهناز متین و ناصر مهاجر، نویسندگان کتاب «خیزش زنان ایران در اسفند ۵۷» به کارزار زنان

دوستان و رفقای عزیز!

بر کارزارتان ارج می‌نهیم؛ اراده‌تان را می‌ستائیم و نیز ابتکار کم مانندتان را که بانگ اعتراض زن ایرانی علیه حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان می‌رسانید. درود ما نثار شما باد!

سال‌های سال است که حقوق زنان میهن ما به شکل‌های گوناگون پایمال شده و بدترین تحقیرها و خشونت‌ها بر آن‌ها رفته است. این را کمتر کسی‌ست که نداند. اما آنچه بسیارانی نمی‌دانند، این است که زنان ایرانی، تاریخچه‌ای پربار و پرفراز و نشیب در پیکار برای حق‌خواهی داشته‌اند؛ دست از مبارزه نکشیده‌اند، سر فرود نیاورده‌اند و با فرمانبرداری جنگیده‌اند.

بانگ زیبای دادخواهی شما، پژواک شعار هزاران زنی‌ست که در تظاهرات‌شان بر علیه حجاب اسلامی اجباری در روز جهانی زن، در ۱۷ اسفند ۵۷، فریاد برآوردند: «روز زن، نه شرقی، نه غربی، جهانی‌ست!»

دوستان و همراهان!

به باور ما، با برافتادن این حکومت واپس‌نگر دین‌سالار است که شالوده‌های نظمی نوین ممکن خواهد شد؛ نظمی بر مبانی آزادی، عدالت و حقوق برابر انسان‌ها. در چنین نظم نوینی‌ست که روز جهانی زن، جایگاه شایسته و نمادین خود را در پیکار حق‌خواهانه‌ی زنان این مرز و بوم خواهد یافت و ما خواهیم توانست در کنار خواهران‌مان در سراسر جهان، به پیکارمان برای رهایی زن از نظم پدرسالار ادامه دهیم.

گام‌های‌تان استوار و صدای‌تان رسا!

پاریس، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷-۶ مارس ۲۰۱۹

مهناز متین، ناصر مهاجر

مهناز متین و ناصر مهاجر