مصاحبه فریده رضایی با تلویزیون آرین در مورد کارزار زنان

گفتگوی فریده رضایی با تلویزیون آرین و معرفی کارزار زنان! این گفتگو به زبان کُردی انجام گرفته است.