مصاحبه فریبا امیرخیزی با تلویزیون حزب کمونیست ایران، برنامه افق برابری