مصاحبه فریبا امیرخیزی با تلویزیون حزب کمونیست ایران، برنامه افق برابری

✊در تدارک #راهپیمایی_سه_روزه

?مصاحبه #فریبا_امیرخیزی با #تلویزیون_حزب_کمونیست_ایران برنامه‌ی #افق_برابری

? پیرامون راهپیمایی سه روزه در بزرگداشت چهلمین سالگرد تظاهرات زنان سال ۵۷ علیه #حجاب_اجباری و نگاهی به مبارزات چهل سال اخیر زنان در ایران، نقش زنان در اعتراضات اخیر، اهمیت توده‌ای شدن جنبش زنان و راه‌کارها

#تظاهرات_سه_روزه_زنان 

#راهپیمایی_سه_روزه

#women_s_Karzar_3_day_rally 

#Karzar_3_day_rally 

#Long_live_International_Solidarity 

@kaarzaar