گزارش برگزاری هشت مارس 2019 در اسکیشهیر–ترکیه توسط فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی، خانگی بر زنان در ایران