گزارش تصویری از فعالین کارزار در روز هشت مارس- مونترال/کانادا