پیام کارزار زنان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل – توسط لیلا پرنیان

8 مارس 2019

ما زنان کارزار، ادامه‌دهندگان جنبش نوین زنانی هستیم که 40 سال پیش با شورش علیه حجاب اجباری شما زن‌ستیزان تازه به قدرت رسیده، پی‌ریزی شد.

ما صدای میلیون‌ها زنی هستیم که پس از 40 سال به نظام زن‌ستیز شما تن نداد

ما صدای میلیون‌ها زن منزجر از حجاب اجباری، این پرچم ایدئولوژیک – سیاسی شما مرتجعین اسلامی هستیم.

ما صدای حق طلبانه کارگران، زحمتکشان و همه اقشار و طبقات ستمدیده‌ای هستیم که با مبارزات اشان، خواب را از چشم شما مرتجعین ربوده اند.

ما صدای دادخواهی هزاران هزار خانواده‌های زندانیان سیاسی هستیم که شما قداره‌بندان مرتجع اسلامی عزیزانشان را به خاطر مبارزه جهت سرنگونی شما مرتجعین در خدمت به‌ایجاد جامعه نوین انقلابی، به جوخه‌های اعدام سپردید.

ما صدای فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، محیط زیست، زنان و همه فعالینی هستیم که به خاطر مبارزه برای کسب خواسته‌هایشان در زندان‌های قرون وسطایی شما متحجرین اسلامی قرار دارند.

ما صدای مردمی هستیم که در مبارزاتشان از دیماه سال 96 اعلام کردند که از ادغام دین و دولت متنفرند.

ما صدای مردم ستمدیده‌ای هستیم که با شعار «اصول‌گرا، اصلاح‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» خط بطلان را بر کلیت نظام استثمارگرانه، ستمگرانه و فرسوده شما کشیدند.

زنان با 40 سال مبارزه و مقاومت در برابر حجاب اجباری و قوانین خشونت‌آمیز و ضد زن شما که مبتنی بر شریعت اسلامی‌تان است، نشان دادند که مصمم‌اند در صف مقدم برای سرنگونی شما مرتجعین بنیادگرای اسلامی قرار گیرند.

زنان خیابان انقلاب بر بستر شرایط عینی که در نتیجه مبارزات اقشار تحتانی جامعه که از دیماه 96 آغاز گشته با برداشتن حجاب اجباری، مبارزه و مقاومت 40 ساله زنان را علیه یکی از اصلی‌ترین سلسله اعصاب ساختاری شما زن‌ستیزان تبدیل به مبارزه‌ای تعرضی و سازش‌ناپذیر کردند و این‌گونه بر نظریه‌های رفرمیستی و لیبرالی جنبش زنان، کسانی که سالیان سال در پی سازش دادن منافع آشتی‌ناپذیر زنان با شما مرتجعین بوده و هستند و یا کسانی که با اتکا بر امپریالیست‌های مردسالار آمریکایی و شرکا در پی کسب خرده‌ریزی برای خود و طبقه ارتجاعی‌شان هستند، خط بطلان کشیدند.

40 سال پیش، زمانی که شما مرتجعین ضد زن به قدرت رسیدید اولین حمله خود را به زنان با اجباری کردن حجاب آغاز کردید. چرا که حجاب اجباری پرچم و نماد رژیم تئوکراتیک شما متحجرین اسلامی است. شما زن‌ستیزان با اجباری کردن حجاب اعلام کردید که یکی از پایه‌های نظام ستمگرانه‌تان ایجاد مناسبات نابرابر بین زن و مرد است و تلاش کردید قدرت و کنترل مردان بر زنان را از طریق قوانین، سنت، ایدئولوژی و فرهنگ پدر/مرد سالارانه‌تان در فکر مردان و زنان  جامعه نهادینه کنید. شما مرتجعین با اجباری کردن حجاب اعلام کردید که رژیم‌تان بر پایه‌ی سرکوب، تبعیض و تشدید خشونت علیه زنان استوار است.

اما 40 سال پیش در برابر فرمان واپسگرای شما مرتجعین در اجباری کردن حجاب، این زنان بودند که در برابرتان ایستادگی کردند. این هزاران هزار زن مبارز، آزادیخواه، مترقی، انقلابی و کمونیست بودند که صدای پای استبداد دینی شما را شنیدید و خیزشی را آغاز کردند که امروزه به نقطه‌ای رسیده است که هر روز بر شمار زنان شورشگری می‌افزاید که دیگر آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنند، بلکه آن را به دست توانای خود در سطح جامعه عملی می‌کنند. خشم و نفرت زنان در مقابله با حجاب اجباری در 8 مارس 57 ، امروزه به نقطه انفجاری خود رسیده و می‌رود که به مبارزه‌ای توده‌ای میلیون‌ها زن بدل شود که میخ تابوت سیستم و نظام ستم‌گرانه و استثمارگرایانه شما را آن چنان بکوبد که لرزه بر تن همه مرتجعین مرد سالار جهان بیاندازد.

از 40 سال پیش زمانی که زنان در مقابل شما متحجرین بینادگرای اسلامی شورش کردند، خوب می‌دانستند که مبارزه علیه حجاب اجباری نقطه آغازی‌ست برای باز شدن راهی که زنان بتوانند با هر شکلی از ستم و فرودستی مبارزه آشتی ناپذیری را در جهت رهایی خود پیش برند.

از 40 سال پیش جنگ نا برابری که زنان با شما بنیادگرایان اسلامی آغاز کردند به نقطه‌ای رسیده است که هم‌چون رودی خروشان می‌رود تا همراه با سایر جنبش‌های مبارزاتی نقطه پایانی را با سرنگونی انقلابی کلیت نظام سرکوبگر و زن‌ستیز شما بگذارد.

از 40 پیش زمانی که زنان در مقابل استبداد دینی و فرهنگ ارتجاعی شما طغیان کردند، امروزه و در شرایط عینی شکل گرفته می‌رود تا آن‌چنان مبارزات خود را در همه جنبش‌های مبارزاتی پیش برند که هر مبارزی را به‌این برساند که فرهنگ پدر/مرد سالار حاکم بر جامعه را که شما مرتجعین در طول 40 سال در ذهنیت مردم نهادینه کرده‌اید را، دیگر بر نتابد.

این جا هستیم که بگوییم ما متحدا همراه با جنبش کارگری، دانشجویی، معلمان، ملیت‌های تحت ستم و سایر جنبش‌ها، مبارزات‌مان را ادامه می‌دهیم تا جامعه را از وجود شما مرتجعین زن‌ستیز پاک کنیم.

این جا هستیم که بگوئیم متحدا می‌رویم که با سرنگونی انقلابی شما و همه امپریالیست‌هایی که در بقا زندگی ننگین شما در خدمت به منافع خود، از هیچ کوششی دریغ نکردند، جامعه و آینده‌ای را بسازیم که در سرلوحه آن نوشته شده است. نه به هر گونه امتیاز و برتری مرد بر زن ،  نه به ستم جنسیتی، نه به هیچ ستم و استثماری.

می‌خواهیم آینده‌ای را بسازیم که در آن هیچ زنی مورد ستم واقع نمی‌شود بلکه زنان همراه با مردان برای پیشروی جامعه در خدمت به رهایی همه انسان‌ها تلاش می‌کنند.

این جا هستیم که به شما مرتجعین حاکم بگوئیم که ناقوس مرگتان به صدا در آمده است.

جمهوری اسلامی، رژیم ارتجاعی، مرگت فرا رسیده

اصول‌گرا، اصلاح‌گرا، دیگه تمومه ماجرا

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

مرگ بر این رژیم زن‌ستیز

زنده باد انقلاب