حمایت تصویری جمعی از هنرمندان تئاتر شهر روتردام/هلند از کارزار زنان