حمایت تصویری جمعی از هنرمندان تئاتر شهر روتردام/هلند از کارزار زنان

این عکس را رفقای هنرمند ما در همبستگی با کارزار گرفته و برایمان ارسال کرده اند.
 
جمعی از هنرمندان تئاتر شهر روتردام هلند