پیام شعله پاکروان در دومین روز تظاهرات سه روزه کارزار در دن‌هاگ/هلند