گزارش «مبارزه برای جهانی بدون مرز» از شرکت در راهپیمایی سه روزه کارزار زنان