تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است