گزارش حمایت کارزار زنان ایران از مبارزات زنان روژئاوا ـ استکهلم

سه هفته متوالی از تظاهراتهای هزاران نفره به پشتیبانی از مردم روژئاوا در محکوم کردن حمله نظامی دولت فاشیست ترکیه به منطقە شمال سوریه دموکراتیک میگذرد، روز شنبه ۲۶ اکتبر مارش هزاران نفره در صفهای طولانی به مدت ۵ ساعت در خیابانها و میدانهای اکثر شهرهای اروپا و کانادا، کردستان ایران، عراق و ترکیه، و در اغلب شهرهای بزرگ دنیا انجام گرفت. شرکت کنندگان، انزجار و خشم خود نسبت به حمله های نظامی و بمبارانهای فسفری دولت فاشیست ترکیه را به گوش جهانیان رساندند. پشتیبانی از حدود ٢٠٠ هزار نفر مردم آواره کرد، کە بیش از ۱۰۰ کشته و هزاران زخمی دادەاند که تعداد زیادی از آنان کودکان بی دفاع قربانی این جنگ ناخواسته هستند کە از طرف امپریالیستها و دومین قدرت ناتو برنامه ریزی شده ، این کودکان یا جسم نحیفشان بر اثر بمبارانهای فسفری سوخته و یا معلول شده اند.

 

در متینگهای گسترده روز ۲۶ اکتبر و مشخصا در شهر استکهلم اعلام گردید که این حرکت مشخصا پشتیبانی از زنان مبارز و پیشمرگان زن (ی پ ژ) میباشد و زنان جسور و مبارزی که در مدت این چند سال، در عمل ثابت کردەاند که بدون شرکت زنان هیچ حرکت و انقلابی به پیروزی نمیرسد، زنانی که با جسارت در میدانهای جنگ نابرابر در مقابل جهادیستهای ارتش فاشیست ترکیه جنگیدند، زنانی که همگام با مردان همسنگر و مبارز توانستند جریان ارتجاعی اسلامی داعش را به زانو دراوردند، زنانی که در کانتونهای سوریه دموکراتیک و در خود مدیریتی و مدیریت شورایی نقش بسزایی دارند، دخالت مستقیم در اداره جامعه ای که در آن برابری زن و مرد و تامین آزادیهای سیاسی، تامین حقوقی افراد متعلق به مذاهب و ملیتهای مختلف، قوانینی که در آن زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگانهای مختلف که برای اداره جامعەای که بنا نهادەاند برخوردار باشند، قوانینی که به همت زنان و مردان آزاد مهریه مانند یکی از نشانه های به بردگی کشاندن زنان ملغی شده است، هرگونه تبعیض و خشونتی علیه زنان ممنوع اعلام شده، چند همسری و زن بجای خونبها و همسر گیری در مقابل پرداخت دیه ممنوع شده و بسیاری از قوانین مدرن دیگر که برابری حقوقی زنان و مردان را در بر دارد در جامعه روژئاوا جاری شده، در این راهپیمایی اعلام شده بود که تمامی سخنرانان باید زنان باشند، تعداد زیادی از ‌زنان فعال در این روز از زوایای مختلف به پشتیبانی از دست آوردهای روژئاوا و محکوم کردن حمله نظامی ترکیه سخنرانی کردند، از طرف فعالین کارزارمبارزه علیه خشونت بر زنان در ایران در شهر استکهلم، فریدە رضایی جزو سخنرانان بود و بیانیه کارزار را به زبان کردی قرائت کرد. کارزار زنان ضمن محکوم کردن حمله نظامی چشمه صلح ۹ اکتبر از جانب اردوغان و ارتش فاشیسی دولت ترکیه، تاکید میکند کە اهداف این حمله نظامی، نه تنها قلع و قمع کردن مردم کردستان بلکه خواست دامن زدن به احساسات شوینستی‌ و ناسیو نالیستی است. همچنین ضمن حمایت از مبارزان زنان در روژئاوا، به اسیر شدن دختر مبارز چیچک کوبانی که زخمی در میدان جنگ به دست سربازان جهادی اردوغان اشارە شدە و اعلام شد که چیچک را به عنوان اسیر جنگی دستگیر کرده اند و مسئولیت حفظ جان او با دولت اردوغان است.

فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران- استکهلم

26 اکتبر 2019

 

www.kaarzaar.com

karzar.zanan.2016@gmail.com

www.facebook.com/kaarzaar

https://twitter.com/kaarzaar

https://t.m/kaarzaar