حمایت کارزار زنان ایران از مبارزات زنان روژئاوا ـ لندن

پیام کارزار زنان در تظاهراتی که به حمایت از مردم روژئاوا و در محکومیت دولت و ارتش فاشیستی ترکیه در لندن برگزار شده بود، توسط گیتا ارائه شد.

 

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

2 نوامبر 2019 

 

www.kaarzaar.org

karzar.zanan.2016@gmail.com

https://facebook.com/kaarzaar

https://www.instagram.com/kaarzaar