گزارش روز جهانى زن – استكهلم

روز يكشنبه ٨ مارس كميته ٨ مارس، فراخوان دهنده مارش روز جهانى زن ساعت يك بعدازظهر در ميدان مركزى شهر ، با استقبال وسیع روبرو شد. کارزار زنان عضو این کمیتە است و در سازماندهی و برنامەریزی این روز حضور فعال داشت.

 

لازم است گفتە شود کە نیروهای چپ در استکهلم دراین کمیتە شرکت دارند و سایر سازمانهای زنان کە با این روند فکری همسو نیستند، فعالیتهای دیگری بە این مناسبت داشتند. همچنین باید ذکر کرد کە سمیناری کە قرار بودبا سازمانها واحزاب چپ ایرانی برگزار شود بدلیل اهمیت سلامتی ودوری از ابتلا بە ویروس کرونا لغو گردید. شعار اصلی امسال، نە بە سیاستهای ریاضت اقتصادی دول سرمایەداری بود کە سطح رفاە عمومی را هدف قرار دادە و در اغلب رشتەهای شغلی کە تعداد زنان بیشتر است مانند پرستاری و کار در مهدکودک ها، افزایش دستمزدها زیاد نبودە ، تعداد بیماران و کودکان و حجم کار بیشتر شدە است. هر چند بدلیل وجود ویروس کرونا بسیاری در سنین بالا کمتر حضور داشتند، اما حضور جوانان چشمگیر بود. در سخنرانیها بە مسائل و مشکلات همچنین مبارزات زنان دنیا و راە برون رفت از مشکلات، بە حملە بە سرمایەداری و امپریالیستی، مبارزە متحد، حمایت از مبارزات زنان در سایر کشورها اشارە شد.

 

فریدە رضایی سخنران کارزار بود و در بارە شرایط زندگی و مبارزات زنان ایران، حجاب اجباری، قوانین شریعت و ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی برای رهایی زنان ایران، بە زبان سوئدی صحبت کرد. وی همچنین بە تمام نکاتی کە در بیانیە کارزار بمناسبت ۸ مارس صادر شدە اشارە کردە و حمایت و همبستگی زنان ایران را از مبارزات زنان در سایر کشورها اعلام نمود.

 

بعد از یک ساعت سخنرانی همە تشکلها تمام شد و شرکت کنندگان در مارش بطرف نورابان توریت براە افتادند کە این مسیر حدود یک ساعت و نیم طول کشید. شعارهای مسیر برای ٦ ساعت کار در روز، بالا بردن حقوق زنان، و در نقد سیاستهای ریاضت اقتصادی دولتهای سرمایەداری بود کە فشار این سیاست را بر گردە زنان گذاشتە و کار بیشتر بدون دستمزد را بە آنان تحمیل نمودە است. صف طولانی شرکت کنندگان، با صدای طبل و موسیقی و ترانە سرود انقلابی بە زبانهای سوئدی، انگلیسی، اسپانیولی و کردی همراهی میشد. درمیدان نورابان توریت اطلاعیە پایانی کمیتە خواندە شد. میز کتاب و نشریات سازمانها مورد استقبال فراوان قرار گرفت. شرکت زنان شیلیایی و کرد بسیار مشهود بود. رفقای کارزار در این روز با سخنرانی، همراهی و برافراشتن نام کارزار زنان ایران در این مارش شرکت فعال داشتند.

فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران – استکهلم

12 مارس 2020