گزارشی از برگزاری روز جهانی زن – فرانکفورت

امسال هم درشهر فرانکفورت اکسیون های مختلفی به مناسبات روز جهانی زن بر پا شد اما،  امسال با سال قبل متفاوت بود.

از یکطرف فضای داغ و ملتهبی که ازتاثیر اوضاع نا بسامانی که قدرت های آمپریالیستی در دنیا به وجود آورده اند و نوکران و دولتهای عقب مانده  ساخت دست شان . از طرف دیگر سهم فعال و پر از احساس و انرژی جوانا ن خیلی امیدوار کننده و شادی آفرین بود. با وجود یکه نسبت به هر سال بخاطر مشکل ویروس کرونا زنان کمتر حضور داشتند اما فضای خیلی فعال و داغ  بود .   

تاریخ هفت مارچ ما با انجمن فرهنگی افغانان اوفن باخ در سایل فرانکفورت حرکتی را سازمان داده بودیم  که سخنرانی ها وااجرای تیاتر خیابانی بود. ما شعار ها و تریبون خود را بردیم آنجا تیاتر خیابانی برگذار شد و شعار های بر ضد صلح آمریکا با طالبان و ضد حجاب اجباری (بدن من مال منست ) وبر ضد جمهوری اسلامی ایران داده شد. مردم شعار ها را با ما تکرار میکردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعدا به طرف  استیشن مرکزی ترن فرانکفورت حرکت کردیم در آنجا حرکت انترناسیونال بود زنان ترک و کرد و ایران افغانستان آلمان و ناسیون های مختلف حضور داشتند به علاوه ، سازمان ها و گروپ های زنان حضور پر رنگی داشتند گروپ ضد فاشیزم ،شورای زنان کرد ( امارا )، گروپ زنان اکتیف ایران ، گروپ زنان ترک، زنان مدافع  روجاوا . در خیابان مقابل استیشن عمومی ترن زنان با سرود و ترانه و رقص برنامه را شروع کردند و بعد از شعار دادن و دو سخنرانی  به راه پیمائی شروع کردیم و به طرف پارلمان فرانکفورت که اکثرا تجمعات آنجا بر پا میشود و یا قطع نامه ها و پایان اکسیون ها آنجا بر گذار میشود براه آفتادیم فضا خیلی داغ بود زنان جوان با گرمی شعار ها را تعقیب میکردند. شعار ها بود نه به حجاب اجباری ، بدن من مال منست ، صلح آمریکا با طالبان مردود است و.. در شب روز هفتم مارچ هم را هپیمائی زنان بود آنها با این حرکت برضد هر نوع ممنوعیت ایستادن را تمثیل میکردند.

 

روز هشتم مارچ مثل هر سال سازمانها و گروپ های سیاسی زنان خیلی حضور داشتند . امثال با وصف اینکه بخاطر مشکل  ویروس کرونا تعداد مردم خیلی کمتر از هر سال آمده بودند اما سازمانها و گروپ های زنان اگرحتا یک نفرهم حضور شان حس میشد ، گرمی آفرین بود. حضور زنان جوان خیلی امیدوار کننده بود. یک تعداد زنان حلقه بزرگی ساخته بودند که در وسط دائره یکنفر زن نشسته بود و از بین زنان یکنفر بلند میشد و میرفت پیش او زن اولی و او ازش میپرسید تو چرا فمینست شدی هرکدام  میامدند و دلیل اینکه چرا فمینیست شده اند را بازگو میکردند.

 

کارزار زنان علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران واحد فرانکفورت

وسازمان زنان هشت مارس (افغانستان – ایران) واحد فرانکفورت

15 مارس 2020