دعوت به مشارکت در برگزاری وبینار به مناسبت روز جهانی زن

هشت مارس ۲۰۲۱
روز صف آرایی مبارزات زنان جهان علیه ستم جنسیتی

 

 

حضور آگاھانه و پرقدرت زنان در تمامی جبھه ھای پیکار علیه ستم گران در پھنه جھان، چنان گسترده و چشم گیر است که توجه جھانیان را به خود جلب کرده است. مبارزات زنان ھر سال نسبت به سال قبل وسیع تر و تعرضی تر می شود.
رود خروشان مبارزات زنان در گستره جھانی نشان می دھد که زنان از چه قدرت و پتانسیل بالایی برای نقطه پايان بخشیدن به مالکیت بر تن شان برخوردارند.

 

سخنرانان:

صديقه محمدی: مبارزات زنان در کردستان
پروانه بکاه: مبارزات زنان در جهان
ليلا پرنيان: مبارزات زنان در ايران

 

شعرخوانی:

زيبا کرباسیآيدا اپيدار

 

ترانه خوانی:

کيميا قربانی

 

 

زمان: یک شنبه 7 مارس ۲۰۲۱

ساعت: ۱۸:۰۰ به وقت اروپاى مرکزى / ۲۰:۲۰ به وقت ایران

 

 

این برنامه از طریق زوم (Zoom) پیش خواھد رفت و ھم زمان از طریق اینستاگرام کارزار زنان پخش خواھد شد.

 

زوم:                       https://us02web.zoom.us/j/86716556350?pwd=eExqVkY0dXErVVYzSXNKcjBPOXl4QT09

                               Meeting ID: 867 1655 6350
                              Passcode: 731052

 

اینستاگرام:                  https://www.instagram.com/kaarzaar/?hl=nl

 

 

کارزار مبارزه با خشونت دولتى، اجتماعى و خانگى بر زنان در ایران