تصاویر مبارزاتی علیه انتخابات ایران در نقاط مختلف اروپا

سوئد لندن  بلژیک، بروکسل و نَمور برمن هلند، خرونینگن هلند، لاهه